Sürdürülebilirliği stratejisinde ve iş döngüsünde içselleştiren Isuzu; Türkiye ekonomisine, paydaşlarına ve üyesi olduğu topluma değer üreterek katkıda bulunan, kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini belirlemiş, sorumluluk sahibi kurumsal bir vatandaştır.

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirliği içselleştirmeyi, uygulamayı ve değer zinciri boyunca yaygınlaştırmayı taahhüt etmektedir.Vizyon

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirliği içselleştirmeyi, uygulamayı ve değer zinciri boyunca yaygınlaştırmayı taahhüt etmektedir.


Bu taahhüdümüz doğrultusunda, küresel sürdürülebilirlik gündemini faaliyetlerimizin, kurumsal yönetim yaklaşımımızın ve yapılanmamızın ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyor, gerekli adımları atıyoruz.


Ana ve değişmez hedefimiz; faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal çıktılarını mümkün olan en üst seviyeye ulaştırarak paydaşlarımız için kalıcı değer üretmektir. Başta müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere paydaşlarımızın da sürdürülebilirliği içselleştirmelerini teşvik ediyor, bu bağlamdaki çalışmalarımızı ana hedefimizin tamamlayıcı bir ögesi olarak kabul ediyoruz.

Temel İlkeler

Anadolu Isuzu Sürdürülebilirlik Politikası aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:


  • Faaliyet gösterilen tüm pazarlarda uygulamada olan yasa, düzenleme ve kurallara tam uyum sağlamak; mümkün olan durumlarda gerekliliklerden daha üstün performans sergilemek.
  • Sürdürülebilirliği en üst seviyede sahiplenen şirket kimliğimizle, sürdürülebilirlik konularını uçtan uca iş döngümüze ve kurumsal kararlarımıza entegre etmek.
  • Çalışanlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını, iş ve özel hayatlarında artan oranda pozitif etki üretmelerine destek olacak şekilde geliştirmek.
  • Ar-Ge, üretim, lojistik ve satış sonrası hizmetler gibi tüm süreç ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmek.
  • Sürdürülebilirliği ulusal ve küresel piyasalarda rekabet etmenin temel bir itici gücü kabul ederek, piyasa ve müşteri beklentilerine cevap vermek.
  • Sürdürülebilirlik alanında değer zinciri boyunca iş birliklerine gitmek suretiyle ürettiğimiz pozitif etkiyi daha yaygın hale getirmek.
  • Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi Sürdürülebilirlik Politikamızdan haberdar etmek; tedarikçilerimizi sürdürülebilir yönetim uygulamalarını hayata geçirmeleri konusunda desteklemek.
  • Sürdürülebilirlik performansımızı raporlamak, bu kapsamda küresel kabul görmüş kriterlere ve kılavuzlara tam uyum sağlamak.

Anadolu Isuzu, bu temel ilkeleri uygulamaya koymak ve sürdürülebilirliğin üç farklı ekseninde (ekonomik, çevresel ve sosyal) ürettiği değeri geliştirmek için, faaliyetlerini aşağıda tanımlanan çerçeve kapsamında yürütmektedir.

Ekonomik Performans

Sürdürülebilir operasyonel başarımız ile tutarlı finansal sonuçlar üretmeye ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz Türkiye ekonomisine ve toplumsal refaha katkımızı artırmaya odaklıyız.

Riski doğru ve dengeli yönetmek adına, iç ve dış ve pazar faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Diğer taraftan etkin maliyet yönetimi ve verimlilik çalışmalarımızla sürdürülebilir kârlılık hedefimize katkıda bulunuyoruz.

Güçlü ekonomik performans için bilanço sağlığımızı korumayı ve geliştirmeyi; hissedar değerini artırmayı ve piyasa varlığımızı güçlendirmeyi hedeflerimiz olarak kabul ediyoruz.

Üretim ve Hizmet

Yürüttüğümüz üretim çalışmalarımızda ve satış sonrası hizmetlerimizde, Ar-Ge katkısı yüksek çözümler sunmak ve riskleri doğru yönetmek adına tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.

Üretim döngümüz ve hizmet süreçlerimizde, sürdürülebilirlik performansımızı titizlikle değerlendiriyor ve sürekli gelişimi besleyen fırsatları tanımlayarak geleceğe ilerliyoruz.

Nihai hedefimiz; geliştirdiğimiz, ürettiğimiz ve satış sonrası hizmetlerimizle desteklediğimiz her bir araçla rasyonel ve ekonomik mobilite çözümleri sunmak ve insan hayatına değer katmaktır.

İnsan Kaynağı

Çeşitliliğe ve farklılığa inanıyoruz. Benimsemiş olduğumuz politika ve uygulamalara uygun olarak çalışanlarımızın her birine “önce insan” olarak yaklaşıyoruz. Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz ışığında dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin çalışanlarımıza insana yaraşır iş koşulları sunuyoruz.

Performans, gelişim ve geribildirim programlarımız, tüm çalışanlarımızın kişisel ve mesleki hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulamakta olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimiz, mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmemizin ötesinde, güvenli bir iş ortamının devamlılığı ile çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmemizde büyük rol oynamaktadır. İş kazaları ile yaralanma ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik yürüttüğümüz iyileştirme projelerimiz, kaza sıklık oranımızı sıfıra yaklaştırma hedefimize hizmet etmektedir.

Çevre

Bilinçli birer çevre neferi olarak davranmaya odaklıyız. Bu bağlamda, gerek ürettiğimiz araçların çevreye olumsuz etkilerini en aza düşürmeye, gerekse üretim, ticaret ve hizmet döngümüz kapsamında ortaya çıkan emisyonları ve atıkları azaltmaya yönelik projeler yürütüyoruz. Küresel su kaynaklarının sürdürülebilirliği hedefi kapsamında ise, tüm üretim ve kullanım proseslerimizde su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarda bulunuyoruz.

Toplum

Sistematik ve planlı bir yaklaşımla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında gönüllülük yer almaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalarımız her yıl artan sayıda gönüllü çalışanın katkılarıyla gerçekleştirilmekte; özellikle eğitim, çevre ve engellilik konularına odaklanılmaktadır.

Yönetişim ve Güvence

Sermayesi halka açık bir şirket olarak, etkin kurumsal yönetişim ve uyumu, yasal gereklilik olmanın ötesinde verimli ve başarılı bir ekonomik performansın sürdürülebilirliği açısından kilit önemde kabul ediyoruz. Şirket çaplı yönetişim ve raporlama sistem ve araçlarımızın yanı sıra insan kaynağı eğitim ve denetim çalışmaları ile şeffaflık uygulamaları da bu alanlardaki çalışmalarımıza katkıda bulunmakta, gelişim imkânlarını ivmelemektedir.

Sorumluluk ve Uygulama

Anadolu Isuzu Sürdürülebilirlik Politikası’nın uygulanmasından Genel Müdür sorumludur. Benimsenmiş bulunan dinamik ve proje bazlı sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında, ilgili çalışma grupları, bu politikada öngörülen ilke ve amaçları hayata geçirmekle görevlidir.

Anadolu Isuzu, çalışmalardan elde edilecek çıktıları ve somut sonuçları sürdürülebilirlik çerçevesinin her bir alanı için gözden geçirecek, gerektiğinde periyodik güncellemelere gidecektir.

Tarafıma Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Müşteri, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) detaylı olarak açıklandığı üzere kimlik, pazarlama, özlük ve iletişim bilgilerimin; Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ISUZU) tarafından oluşturulan genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, yarışmalar, çekilişler, davet, açılış ve etkinliklere ilişkin bilgilendirme ve davetlerin ulaştırılabilmesi ile pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgilerim üzerinden bana yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, sesli/görüntülü arama, diğer elektronik platformlarla gönderilecek mesaj veya yapılacak arama) bulunulabilmesi amaçlarıyla tarafıma ticari ileti gönderilmesine ve internet siteleri (www.isuzu.com.tr, www.anadoluisuzu.com.tr, d-max.com.tr) üzerinden her zaman ulaşabileceğim Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesine onay/izin veriyorum.